Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta, ovim dokumentom ALD Automotive d.o.o Beograd (u daljem tekstu: Društvo) vas obaveštava о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 

1.      Ko je rukovalac podacima o ličnosti? 

          ALD Automotive d.o.o Beograd, 

          Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 48b, Novi Beograd

          Matični Broj 20295325

 www.aldautomotive.rs

 

2.      Na koji način se pribavljaju podaci o ličnosti?

Tokom uspostavljanja kao i tokom trajanja uspostavljenog poslovnog odnosa, Društvo obrađuje podatke o ličnosti pribavljene na sledeći način:

 • neposredno od lica na koga se podaci odnose,
 • posredno od lica na koga se podaci odnose (npr. klijent pravno lice daje podatke o svojim zaposlenima radi vršenja delatnosti Društva),
 • iz eksterno dostupnih izvora (npr. podaci preuzeti sa sajta Agencije za privredne registre, podaci preuzeti sa aplikacija koje se koriste radi identifikacije rizika pranja novca, finansiranje terorizma i medjunarodnih sankcija u skladu sa politikom ALD grupacije i sl.).

3.      Koja vrsta podataka o ličnosti se obrađuju?

Društvo obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti:

 •  identifikacione podatke
 •  kontakt podatke
 • podatke o obavljanju javne funkcije (status funkcionera) i izloženosti riziku međunarodnih sankcija
 • podatke o zaposlenju (nazivu radnog mesta) 

 

4.      Na koja lica se odnose podaci o ličnosti?

Lica na koje se odnose podaci o ličnosti su sledeća:

 • zakonski zastupnik klijenta i jemca,
 • lica iz organa upravljanja klijenta i jemca (direktori, članovi izvršnog i/ili upravnog odbora i sl.),  
 • zaposleni klijenta angažovanih u toku uspostavljanja kao i trajanja uspostavljenog poslovnog odnosa, a u vezi sa vršenjem delatnosti Društva (npr: korisnici vozila, rukovodioci voznog parka i sl.)
 • akcionari/vlasnici udela i stvarni vlasnici klijenta.

NAPOMENA: obaveštavanje lica na koje se pribavljeni podaci o ličnosti odnose, a povodom obrade podataka o ličnosti koje sprovodi Društvo je obaveza klijenta pravnog lica sa kojim Društvo uspostavlja/ima uspostavljen poslovni odnos. 

 

 

5.      Koja je svrha i pravni osnov obrade?

Pribavljeni podaci o ličnosti se obrađuju po osnovu zakona, a pre svega radi sprovođenje aktivnosti u vezi sa vršenjem delatnosti Društva.  

 

6.      Koje su posledice ne dostavljanja podataka o ličnosti?

Podaci o ličnosti navedeni u ovom obaveštenju potrebni su radi procene rizika uspostavljanja/uspostavljenog poslovnog odnosa sa klijentom, a u vezi vršenja delatnosti Društva. U slučaju ne dostavljanja istih poslovni odnos sa Društvom se ne može sprovesti. 

   

7.      Ko su primaoci i u koju svrhe se prosleđuju podaci o ličnosti?

 •    Primalac – ALD S.A., France

             Vrsta podatka – Identifikacioni i kontakt podaci

             Svrha – Sprovođenje delatnosti Društva (pothranjivanje podataka u informacioni sistem)

 •    Primalac – ALD Austria Fuhrparkmanagement und Leasing Gmbh

             Vrsta podatka – Identifikacioni podaci kontakt podaci, podaci o obavljanju javne funkcije i izloženosti                   riziku međunarodnih sankcija, podatke o zaposlenju

Svrha – Kreditna analiza (KYC procena)

 •    Primalac – Mreža servisera i ostalih dobavljača* sa kojima Društvo ima potpisan ugovor o poslovnoj         saradnji

             Vrsta podatka – Identifikacioni i kontakt podaci

             Svrha – Sprovođenje ugovorenih usluga (servis i popravka vozila, zamena guma, pre-run i relief car i sl.)

 •    Primalac – Osiguravajuće kuće (u skladu sa ugovorenom polisom)

             Vrsta podatka – Identifikacioni i kontakt podaci

             Svrha – Sprovođenje aktivnosti koje se odnose na procenu štete na vozilima i sl.

 •    Primalac – Auto Moto Savez Srbije (AMSS)

             Vrsta podatka – Identifikacioni podaci

             Svrha – Izrada žutog kartona za korisnika vozila

 •    Primalac – Autokomerc d.o.o

             Vrsta podatka – Identifikacioni podaci

             Svrha – Primopredaja vozila po završetku/raskidu poslovnog odnosa

 •    Primalac – SL Solucija d.o.o, Hrvatska

             Vrsta podatka – Audio zapis (snimanje poziva u okviru ALD – Call centar)

             Svrha – Sprovođenje zahteva klijenata povodom ugovorenih usluga8.      Koliko se dugo čuvaju podaci o ličnosti?

Podaci o ličnosti se čuvaju u roku koji je potreban za ostvarenje svrhe za koju se podaci obrađuju, i to u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima kada je to neophodno radi poštovanja pravnih obaveza Društva, kao i u roku koji je potreban da bismo mogli da pružamo usluge i izvršavamo prava i obaveze proistekle iz poslovnog odnosa, i u rokovima neophodnim radi ispunjavanja legitimnih interesa Društva.

U slučaju da se poslovni odnos ne uspostavi podaci o ličnosti pribavljeni u toku postupka kreiranja ponude se čuvaju sa rokom od 24 meseca od trenutka ne prihvatanja ponude. 

 

9.      Da li je donošenja odluka automatizovano?

Društvo ne koristi sistem automatskog donošenja odluke. 

 

10.   Koja su prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose?

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Društva. U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, dopunu, brisanje, kao i pravo na prigovor i ograničenje obrade podataka.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu nadležnom organu na obradu podatka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka). 

 

11.   Koga možemo kontaktirati povodom prava iz oblasti zaštite podatka o ličnosti?

Povodom ostvarivanja prava iz oblasti zaštite podatka o ličnosti propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Društvu se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima na sledeće adrese:

 Email: quality.rs@aldautomotive.com

 Pošta: Bulevar Zorana Djindjića 48b, 11070 Novi Beograd