Politika zaštite podataka o ličnosti

Svrha 

Cilj ove politike jeste da objasni način na koji društvo ALD Automotive d.o.o Beograd, sedište – Bulevar Zorana Đinđića 48b, mejl adresa – aldpost.rs@aldautomotive.com, web sajt – www.aldautomotive.rs  (u nastavku teksta: Društvo) kao rukovalac podataka o ličnosti vrši obradu istih, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)  kao i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta. Politika sadrži osnovne informacije vezano za obradu podataka o ličnosti, zaštiti podataka o ličnosti I prava lica na koje se podaci odnose.   

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno, a po osnovu pribavljenih podataka (u daljem tekstu: podatak o ličnosti). 

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na podacima o ličnosti, kao što su na primer: prikupljanje, snimanje, čuvanje, upotreba, prenos, uvid i sl.

Ova politika se primenjuje na sve usluge Društva koji uključuju obradu podataka o ličnosti, a prvenstveno se odnosi na klijente pravna lica odnosno na podatke o ličnosti zaposlenih (fizičkih lica) u tim pravnim licima sa kojima Društvo stupa u kontakt. 

 

Načela obrade 

Prilikom obrade podataka o ličnosti Društvo primenjuje sledeća načela: 

  •   Zakonitost, poštenje i transparentnost:  Društvo obezbeđuje zakonit, pošten i transparentan način obrade podataka o ličnosti po osnovu sledećih mera: 

a)       Pruženjem informacija licu na koje se podaci odnose o nameni, načinu i vrsti obrade podataka o ličnosti prilikom pribavljanja istih;

b)      Obrađivanjem podataka koja su neophodnim u cilju sprovođenja ugovora koji se zaključuje sa Društvom;

c)       Pristanku lica na koje se podaci o ličnosti odnose;

d)      Obradom koja je je potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze koja važi za Društvo kao rukovaocem podataka o ličnosti; 

e)      U slučajevima kada je obrada potrebna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva. 

  •   Ograničenost: Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene i opravdane i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.  
  •   Minimizacija podataka: Društvo pribavlja isključivo podatke o ličnosti koji su neophodni za ostvarenje svrhe za koju se podaci i obrađuju. Dodatni podaci se pribavljaju samo uz pristanak lica na koje se podaci odnose. 
  •   Tačnost: Društvo preduzima sve razumne mere kako bi osiguralo tačnost, potpunost i ažurnost podataka o ličnosti.  
  •  Ograničenost čuvanja: Podaci o ličnosti se čuvaju najmanje u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade. 
  •  Integritet i poverljivost: Društvo nastoji da preuzme sve potrebne tehničke i organizacione mere da osigura zaštitu privatnosti podataka o ličnosti prilikom obrade. 

Društvo podatke o ličnosti nikad ne koristi u svrhe koje nisu u skladu sa onim navedenim u ovom dokumentu. 

 

Način pribavljanja podatka o ličnosti  

Podaci se pribavljaju na sledeće načine: 

  •   Iz eksterno dostupnih izvora (baze podataka) –  kao što su, podaci iz registra privrednih društava, podaci o statusu funkcionera, izloženosti riziku embarga i sankcija kao i podaci o negativnim saznanjima, 
  •   Direktno od lica na koje se podaci odnose – pribavljaju se podaci i dokumenta koji su potrebna za identifikaciju, 
  •   Indirektno od lica na koje se podaci odnose – podaci se pribavljaju od trećeg lica (npr. pravno lice daje podatke o svojim zaposlenima, a u vezi sa vršenjem delatnosti Društva). 

Preduslov za svako pribavljanje podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova zasnovanog na zakonu. 

 

Vrste podataka koji se pribavljaju

Ova politika se primjenjuje na sve izvore podataka koje prikuplja ALD grupacija i obrađuje ih Društvo, a sve u kontekstu sprovođenja delatnosti Društva (npr: “leasing” vozila, “car fleet management” usluge  i sl.)

Podatke koje pribavlja Društvo, a predmet su zaštite, su sledeći:

a)       identifikacioni podaci 

b)      kontakt podaci

c)       druge vrste podataka o ličnosti (podatak o zaposlenju, podatak o obavljanju javne funkcije, izloženost riziku medjunarodnih sankcija i podaci o negativnim saznanjima);

d)      glas (u slučajevima kada se poziv snima o čemu ćete biti unapred obavešteni) 

e)      podaci o zaposlenima po osnovu radnog angažovanja u Društva

Podaci o ličnosti se mogu pribavljati i obrađivati od sledećih kategorija lica: 

-          zaposlenih Društva kao i zaposlenih ALD grupacije; 

-          lica iz organa upravljanja klijenta (zakonski zastupnici, članovi izvršnog i/ili upravnog odbora kao i druga ovlašćena/odgovorna lica klijenta i sl.),  

-          zaposleni klijenta angažovanih u toku uspostavljanja kao i trajanja uspostavljenog poslovnog odnosa, a u vezi sa vršenjem delatnosti Društva (npr: korisnici vozila, rukovodioci voznog parka i sl.)

-          stvarnih vlasnika klijenata pravnih lica, kao i lica koja imaju upravljačka i/ili imovinska prava u klijentima pravnim licima 

-          potencijalnih klijenata (prospekata), partnera, dobavljača, itd. (tačnije: fizičkih lica iz tih pravnih lica u skladu sa gorenavedenim).

 

Svrha korišćenja podataka o ličnosti 

Pribavljeni podaci o ličnosti se smatraju vlasništvom lica na koja se odnose,  te se prema njima Društvo odnosi sa “pažnjom dobrog domaćina”. Kako bi bilo u mogućnosti da pruža svoje usluge, Društvo obrađuje minimalan set podataka neophodan za kvalitetno pružanje istih. U skladu sa tim, podaci o ličnosti se obrađuju isključivo kada je zadovoljen jedan od dole navedenih uslova:

a)       obrada je neophodna za izvršavanje ugovora;

b)      obrada je neophodna radi poštovanja pravnih obaveza Društva;

c)       obrada je neophodna za potrebe legitimnih interesa Društva – osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Pod legitimnim interesom se podrazumeva obrada koja služi kako bi se unapredio postojeći procesi, unapredilo poslovanje Društva, sprečile prevarne radnje i sl.;

d)      lice na koje se podaci odnose je dalo pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti;

 

Pristup podacima o ličnosti (primaoci)

Pristup podacima o ličnosti prevashodno imaju relevantni zaposleni u okviru organizacionih jedinica Društva.  Takodje, podaci o ličnosti se mogu prosleđivati i drugim vrstama primaoca, a za koje postoji „potreba saznanja“. To su:

a)       članovima ALD grupacije (ALD S.A, France i ALD Austria Fuhrparkmanagement und Leasing Gmbh, Austria)

b)      mreža dobavljača Društva povodom usluga koje su ugovorene sa klijentima (registracija, servis i popravka vozila, popravka i sezonska zamena guma, osiguranje i procena štete, renta car, preuzimanje vozila, itd.) 

c)       nadležni državni organi i/ili lica koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati uvid u takve podatke;

d)      trećim licima sa kojima Društvo ima zaključen Ugovor o saradnji, a kojim se reguliše postupanje sa poverljivim podacima.

Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije u druge države ili međunarodne organizacije samo u skladu sa pravilima važeće regulative.

 

Zaštita podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti su zaštićeni od svake povrede, uključujući neovlašćenog pristupa, slučajnog gubitka, uništenje, oštećenje, kao i svakog drugog kršenja sigurnosti podataka o ličnosti.

S ciljem zaštite podataka o ličnosti, Društvo primenjuje tehničke i organizacione mere (uključujući obrazovanje i obuku zaposlenih) kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, obaveze poverljivosti kod zaposlenih koje imaju pravo pristupa podacima o ličnosti, metode kontrole pristupa, metode praćenja pristupa i aktivnosti u informacionim sistemima, kao i primenu softverskih rešenja za osiguranje sigurnosti informacione opreme i podataka Društva. 

Prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose

Pravo na pristup

Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju informaciju da li se obrađuju njihovi podaci o ličnosti kao i da im obezbedi pristup tim podacima.  Pored pristupa podacima, lice ima pravo da zahteva i informacije o svrsi obrade podataka o ličnosti, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti u odnosu na Društvo kao rukovaoca podacima o ličnosti.

Pravo na ispravku i dopunu

Lica čiji se lični podaci obrađuju imaju pravo na ispravku podataka, tj. imaju pravo podneti zahtev za ispravku netačnih podataka, kao i pravo na dopunu nepotpunih podataka davanjem dodatnih izjava.

Pravo na ograničenje obrade

Lica čiji se lični podaci obrađuju imaju pravo na ograničavanje obrade podataka u sledećim slučajevima:

a)       kada se osporava tačnost podataka o ličnosti (u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti podataka);

b)      kada je obrada podataka o ličnosti nezakonita, a lica se protive brisanju podataka i umesto toga zahtevaju ograničenje obrade;

c)       kada više ne postoji potreba obrade podataka o ličnosti radi ostvarivanje svrhe, ali lice zahteva da se sa obradom nastavi radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva; 

d)      kada se uloži prigovor na obradu po osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad interesima i pravima lica.

Pravo na prigovor

Lica čiji se lični podaci obrađuju imaju pravo podneti prigovor Društvu na obradu podataka o ličnosti, u slučaju kada se obrada vrši u cilju:

a)       obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva;

b)      ostvarivanja legitimnih interesa Društva, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Kada se podnese prigovor, Društvo neće obrađivati podatke o ličnosti, osim ukoliko ne postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Pravo na brisanje 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava pravo na brisanje podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

a)       kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

 

b)      kada lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;

c)       kada lice uloži prigovor na obradu u skladu sa zakonom;

d)      kada su podaci o ličnosti nezakonito obrađeni;

e)      kada se podaci o ličnosti moraju brisati radi poštovanja zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Prava navedena u ovom odeljku možete ostvariti u bilo kojem trenutku, slanjem zahteva putem e-mail adrese: quality.rs@aldautomotive.com  

 

Čuvanje podataka o ličnosti 

Podaci o ličnosti se čuvaju u roku koji je potreban za ostvarenje svrhe za koju se podaci obrađuju, i to u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima kada je to neophodno radi poštovanja pravnih obaveza Društva, kao i u roku koji je potreban da bismo mogli da pružamo usluge i izvršavamo prava i obaveze proistekle iz poslovnog odnosa, i u rokovima neophodnim radi ispunjavanja legitimnih interesa Društva.

Društvo će nastaviti da čuva podatke o ličnosti i po isteku poslovnog ili drugog odnosa sve dok postoje legitimni interesi Društva za njihovo čuvanje (npr. do konačne naplate potraživanja ili do isteka rokova zastarelosti; zatim za sve vreme trajanja sudskog ili drugog postupka; u drugim slučajevima prilikom postupanja po eventualnim pravnim zahtevima sve do njihovog okončanja; za lica koja dostavljaju podatke putem prijava, konkursa itd, sve dok postoji mogućnost ostvarivanja poslovnog, radnog ili drugog odnosa; dve godine od poslednjeg korišćenja vozila zbog eventualno nenaplaćenih saobraćajnih ili komunalnih prekršaja, kao i u ostalim slučajevima sve dok postoji potreba zaštite interesa Društva). 

Podaci o ličnosti koji su prikupljeni i koji se obrađuju isključivo na osnovu pristanka lica na koje se odnose, čuvaju se i obrađuju do opoziva pristanka.  

 

Upotreba kolačića na internet stranicama Društva

Da bismo vam pružili bolje iskustvo, kada posećujete našu internet stranicu, prikupljamo određene informacije automatizovanim sredstvima, koristeći tehnologije kao što su kolačići, piksel oznake, alati za analizu pretraživača, i sl.

Ako koristite našu internet stranicu, možemo prikupiti informacije o pretraživaču koji koristite i vašem ponašanju tokom pretraživanja.

Za više informacija molimo vas da pročitate Politiku kolačića koja je dostupna na internet stranici Društva. 

 

Pravo na pritužbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.